CONCERTREIZEN
MUZIEK & CULTUURREIZEN
KOORPROJECTEN

Privacyverklaring
IC Productions B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u helder en transparant over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit betekent dat:

  • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • Wij ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Als u bij ons een reis boekt, verwerken wij uw persoonsgegevens om de door u geboekte reis volgens de reisovereenkomst te kunnen uitvoeren.
Daarnaast moeten we u kunnen informeren over de door u geboekte reis en u, indien van toepassing, kunnen uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten. Ook in geval van een calamiteit en vanwege administratieve doeleinden is het noodzakelijk over deze gegevens te beschikken.
Uw gegevens gebruiken wij verder voor informatieverstrekking over onze reizen in de vorm van (digitale) nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IC Productions B.V. de volgende persoonsgegevens vragen:

  • voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis). 
  • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieetwensen. Als deze gegevens door u worden verstrekt, is dit uiteraard met uw toestemming.

U kunt als hoofdboeker ook persoonsgegevens van andere reisgenoten verstrekken. Zorg ervoor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens ook daadwerkelijk namens hen mag aanleveren.

Als u als hoofdboeker een reservering maakt voor een reisgenoot jonger dan 16 jaar, dan dient u daarvoor te beschikken over (een schriftelijke toestemming) door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u bij reservering aan ons verstrekt, zullen wij niet met derden delen tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reserveringen voor vliegreizen, verblijf in hotels, toegang tot concerten, het verzorgen van visa of het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.
In geval wettelijk verplicht en toegestaan, zijn wij genoodzaakt persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld als justitie in het kader van een onderzoek gegevens opvraagt.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees op onze nieuwsbrieven
IC Productions B.V. verstuurt geregeld nieuwsbrieven aan klanten en geïnteresseerden. Hiervoor kunt u zich onder andere inschrijven via deze website. Daartoe vragen wij u naar uw e-mailadres. Dit wordt door IC Productions B.V. bewaard en alleen gebruikt om u te informeren over onze reizen en ons aanbod. Elke nieuwsbrief biedt u de optie zich af te melden.

Bewaartermijn
IC Productions B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging en veiligheid
Wij hebben de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • alle personen die namens IC Productions B.V. kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
  • onze systemen zijn enkel toegankelijk door geregistreerde personen op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord; 
  • onze website is voorzien van een SSL-certificaat t.b.v. encryptie van persoonsgegevens bij verzending van uw reservering;
  • wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten over uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking hier van of een deel hiervan. Wij kunnen u wel vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek(en).

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken, tenzij wij de gegevens nog nodig hebben voor de uitvoering van de reis. 

Cookies
Als u via onze website een reis boekt, dan wordt tijdens het boekingsproces één technische cookie bijgehouden. Deze slaat tijdelijk de gegevens op van een boeking. Nadat de boeking is afgerond óf afgebroken, wordt de cookie automatisch ook weer verwijderd. De opgeslagen gegevens in de cookie zijn de velden die in het boekingsformulier invult.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Leidt dat niet tot een oplossing, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
IC Productions B.V.
Ringbaan Oost 102-36
5013 CD Tilburg

info@icproductions.nl

CONCERTREIZEN
MUZIEK & CULTUURREIZEN
KOORPROJECTEN