CONCERTREIZEN
MUZIEK & CULTUURREIZEN
KOORPROJECTEN

Voorwaarden europeesche verzekeringen

Algemene voorwaarden

REISVOORWAARDEN
International Cultural Productions
gevestigd te Tilburg aan de Kraaivenstraat 23-02
5048AB
Telefoonnummer: 013- 5363921
Faxnummer: 013- 5364052
K.v.K. Tilburg: 18076415

Reiziger: degene aan wie wij een reisaanbod hebben gedaan c.q, met wie wij een reisovereenkomst hebben gesloten, zulks met inbegrip van degenen voor wie en namens wie dit is geschied.

Artikel 1.
Onze reisaanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen zonodig door ons worden herroepen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 uur na de aanvaarding te geschieden.

De overeenkomst komt tot stand door (online) inschrijving op en aanvaarding van ons reisaanbod door de reiziger, welke verplicht is bij deze aanvaarding de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens van hemzelf c.q. de derden, waarvoor hij de aanvaarding doet, te verstrekken. Indien zulks door ons wordt gewenst, is degene, die namens een derde ons aanbod aanvaardt, verplicht terzake een schriftelijke volmacht van deze derde over te leggen. Hij is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming door deze derde(n) van hun verplichtingen.

Mochten er kennelijke fouten of vergissingen in ons reisaanbod zijn opgenomen, dan binden deze fouten en vergissingen ons niet. Voor het overige gelden de in ons reisaanbod vermelde condities en (prijs-)bepalingen.

De in ons reisaanbod vermelde dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen gerekend zulks ongeacht de daarin vermelde vertrek- en aankomsttijden.

Mochten bij het aanbod zijn ingesloten foto's, folders of ander voorlichtingsmateriaal, afkomstig van derden, dan zijn wij voor de inhoud daarvan niet verantwoordelijk.

 

Artikel 2.
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling op het bedrag van de reissom te worden gedaan. Deze aanbetaling wordt per reis vastgesteld en is als zodanig vermeld op de overeenkomst. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek in ons bezit te zijn.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger heeft de mogelijkheid om alsnog na schriftelijk door ons daarop gewezen te zijn, het verschuldigde binnen 7 werkdagen te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reiziger geacht de overeenkomst te hebben geannuleerd met ingang van de dag van verzuim. Wij hebben dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen en, voorzover mogelijk, met de eventueel reeds gedane aanbetaling te verrekenen.

 

Artikel 3.
De reiziger dient bij het vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van alle benodigde persoonlijke documenten zoals paspoort en (eventueel) bewijzen van inentingen en vaccinaties of door het land van bestemming geëiste visa. Indien dit niet het geval is, komen alle daaraan verbonden kosten en gevolgen voor rekening van de reiziger.

Wij zullen terzake algemene informatie verstrekken, doch het is aan de reiziger zelf om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor het vertrek naar eventuele wijzigingen in deze informatie te informeren.

 

Artikel 4.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn door deze naast de verschuldigde reserveringskosten eveneens verschuldigd de navolgende annuleringskosten:

a. bij annulering tot 60 dagen voor de dag van het vertrek : de aanbetaling van de reissom;

b. bij annulering tussen de 60e dag en de 40e dag voor de dag van het vertrek: 40% van de reissom;

c. bij annulering tussen de 40e dag en de 20e dag voor de dag van het vertrek: 50% van de reissom;

d. bij annulering tussen de 20e dag en de 10e dag voor de dag van het vertrek: 75% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 10e dag tot 24 uur voor vertrek: 90% van de reissom;

f. bij annulering vanaf 24 uur voor vertrek: de volledige reissom.

 

Artikel 5.
Tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de reis kan de reiziger een andere persoon in zijn plaats stellen, indien en voor zover:

a. de ander voldoet aan de aan de reis verbonden voorwaarden en er overigens geen beletsel aan zijn zijde
is om op een normaal gebruikelijke wijze aan de reis deel te nemen; dit alles ter onzer vrije beoordeling;

b. de organisatie en uitvoering van de reis -mede gezien het gezelschap waarmede de reis wordt
ondernomen- niet worden verzwaard c.q. veranderd; dit alles ter onzer vrije beoordeling;

c. de reiziger zich naast de ander hoofdelijk verbindt tot nakoming van alle aan de reis verbonden
financiële verplichtingen;

d. voor de aanvang van de reis door ons de in de plaatsstelling is aanvaard en schriftelijk aan de
reiziger is bevestigd;

e. aan ons na onze bevestiging doch voor de aanvang van de reis € 75,- aan administratiekosten is
voldaan.

Artikel 6.
Wij zijn verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst in redelijkheid daarvan mocht hebben. Wij zijn daarbij wel gerechtigd wijzigingen in onze verplichtingen, blijkende uit ons aanbod, aan te brengen, indien gewichtige omstandigheden ons daartoe noodzaken.

Hieronder dienen te worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat een verdere gebondenheid onzerzijds aan de overeenkomst in redelijkheid van ons niet kan worden gevergd. Wij zijn in dat geval verplicht de reiziger binnen 48 uur nadat deze gewichtige omstandigheden ons bekend zijn geworden een voorstel tot wijziging van de reis in de vorm van een aanbod voor te leggen. Dit aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn zulks na objectieve maatstaven bepaald. Indien de reiziger geen gebruik maakt van dit aanbod, dient hij dit aanbod uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst daarvan schriftelijk af te wijzen. In dat geval zijn wij verplicht om de door ons ontvangen betalingen zijdens de reiziger onmiddellijk aan deze terug te betalen alsmede de eventuele door de reiziger aangetoonde, geleden schade, tenzij onzerzijds sprake is van overmacht.

 

Artikel 7.
Indien na vertrek van de reiziger een belangrijk onderdeel van de reisovereenkomst niet wordt verleend of wij bemerken, dat dit niet zal kunnen worden verleend, zorgen wij voor een passende alternatieve regeling zulks met het oog op de continuering van de reis. Indien dit onmogelijk is of door de reiziger op deugdelijke gronden niet wordt aanvaard, zijn wij verplicht ervoor te zorgen, dat de reiziger wordt teruggebracht naar de plaats van vertrek danwel een andere met deze overeen te komen plaats van terugkeer. De uit deze wijziging voortvloeiende schade is voor onze rekening, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ons is toe te rekenen. Indien de wijziging bestaat in een gewijzigde plaats of tijd van vertrek, zijn wij verplicht de reiziger tijdig te informeren.

 

Artikel 8.
Wij zijn verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen, die de reiziger in redelijkheid mocht hebben. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig deze verwachtingen is de reiziger verplicht zo spoedig mogelijk ons daaromtrent schriftelijk te berichten hetzij bij faxbericht hetzij bij email, zodat wij in de gelegenheid gesteld worden om een passende oplossing te treffen. De desbetreffende kosten van berichtgeving zijn, indien de tekortkoming aanwezig is, voor onze rekening. Wij zijn verplicht de eventuele schade, voortvloeiende uit deze tekortkomingen in de nakoming, aan de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan ons is toe te rekenen noch aan de persoon van wie wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken, maar:

a. de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger zelf of

b. de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en is toe te rekenen aan een
derde die door ons niet bij de levering van de reis of diensten is betrokken of

c. de tekortkoming in de uitvoering te wijten is aan een gebeurtenis die wij of degene van wiens hulp wij
gebruik maken, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of
verholpen of

d. de tekortkoming te wijten is aan overmacht, waaronder worden verstaan abnormale en onvoorzienbare
omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen.

 

Artikel 9.
Wanneer wij aansprakelijk zijn voor de door de reiziger geleden schade zal onze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade, welke valt onder een door de reiziger gesloten verzekeringsovereenkomst, waaronder begrepen reis- en/of annulerings- verzekeringen. Indien wij aansprakelijk zijn voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste de reissom.Indien wij aansprakelijk zijn voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt zich onze aansprakelijkheid tot ten hoogste 2x de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Klachten die niet tijdens de reis zijn gemeld, zodat u ons dus niet in staat heeft gesteld om nog tijdens de reis een passende oplossing te vinden, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.Klachten moeten binnen 1 maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd bij IC Productions worden ingediend anders kunnen wij deze niet meer in behandeling nemen.

 

Artikel 10.
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen onzerzijds, gedaan ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Hij is verplicht zich daarbij te gedragen als een correcte en redelijke partij. De reiziger dient zich, indien een reisleiding of een plaatselijke agent is aangewezen, uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek omtrent het aanhouden van dit aangegeven tijdstip te informeren. Indien de reis wordt gemaakt binnen en in een gezelschap, is de reiziger verplicht zich in dit gezelschap naar maatstaven van redelijkheid en behoorlijkheid te gedragen, zodat hinder of last tegenover de andere reizigers niet wordt veroorzaakt. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunnen wij die maatregelen nemen, die ons geraden voorkomen zulks ter opheffing van deze last en/of hinder. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger die deze last of hinder heeft veroorzaakt.

 

Artikel 11.
De reiziger die niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet en mitsdien in verzuim is, is verplicht naast en bij de betaling van het door hem verschuldigde eveneens te voldoen een rente van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand, dat zijn verzuim duurt of heeft geduurd en tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50,- tenzij dit bedrag aan incassokosten, gegeven de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden, onredelijk is te achten. Op deze overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht. Tot kennisneming van geschillen is bevoegd de Rechtbank in het arrondissement Breda, tenzij -gezien het bedrag van de vordering- de Kantonrechter bevoegd is tot kennisname in welk geval de door de wet bevoegde Kantonrechter wordt aangewezen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 3317

CONCERTREIZEN
MUZIEK & CULTUURREIZEN
KOORPROJECTEN

Voorwaarden europeesche verzekeringen